Till innehåll på sidan

Specialiseringskurser

Som avslutning på studierna kan du som går på det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet välja bland olika specialiseringskurser där alla innebär samarbete över ämnesgränser och fördjupning utifrån utbildningens examensmål.

En del kurser är även tvärvetenskapliga där samhälls- och naturelever läser tillsammans. Gymnasiearbetet görs inom ramen för specialiseringskurserna. Det finns en mängd spännande kurser att välja mellan! Utlandsresor inom ramen för specialiseringskurserna erbjuds också. För dig som går det humanistiska programmet är specialiseringskursen redan bestämd och inkluderar en resa till Rom.

 

Arkeologi

Specialiseringskursen Arkeologi riktar sig till dig som är elev på samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program och som tycker att arkeologi är spännande.

I kursen kommer du genomföra exkursioner och studiebesök, träffa arkeologer från Uppsala universitet och lära dig om hur man arbetar med moderna hjälpmedel för att ge svar på frågor om hur människan och människans miljö förändrats över tid samt om hur man idag undersöker Egyptens arkeologi.

Du kommer genomföra både laborativa moment, traditionella seminarier och läsa om arkeologi på både svenska och engelska. Allt från hur man daterar föremåls ålder och hur jordens klimat förändrats till hur man resonerar kring människors tankar och ideal i olika tider.

Kursen innehåller också en resa till Sparta i Grekland under en vecka på våren. Där besöker du utgrävningsplatser och ruinstäder som världsarvet Mystras och klippstaden Monemvasia vid Medelhavets kust och lär dig mer om Greklands kultur och historia från antiken till våra dagar.

 

Kulturhistoria och Religion

Kursen syftar till att på ett tvärvetenskapligt sätt fördjupa elevernas kunskap i Historia 2b, Latin 2 och Religion.

Kursen innehåller:

 • Arkeologi
 • Romarrikets historia kulturellt, politiskt, historiskt
 • Konstvetenskap
 • Genusvetenskap
 • Språk

Kursen är en fördjupning i ämnena historia, idéhistoria, kulturhistoria och religion i nära samarbete med Latin 2. De vävs samman i tematiska studier av europeisk historia med avstamp i antik romersk kultur vilka leder genom historien till erbjudandet av studieresa till Rom. Under resan kopplas vetenskap i teorin och praktiken samman till en storslagen examineringsmöjlighet och en oförglömlig upplevelse.

Kursen börjar med föreläsningar och seminarier samt inläsning av för kunskapsområdet relevanta texter, både av lärare och externa föreläsare. En uppgift för gymnasiearbetet formuleras under seminarierna med koppling till kursen och kommande fältstudier. Under en vecka i oktober bedrivs därefter fältstudier i Neapel med dess omgivningar och Rom och under fortsättningen av kursen bedrivs jämförande fältstudier på hemmaplan. Därefter skrivs examensarbetet. När examensarbetena redovisats i seminariegruppen vidtar fördjupning och specialisering, förhoppningsvis en fortsättning på. En ny serie föreläsningar och seminarier vidtar.

 

Dokumentärproduktion: Förändra världen med media, film och litteratur

Media har påverkat vårt samhälle och vetenskapen i generationer – från de antika grekiska pjäserna till dagens internetrevolution. Media har avslöjat konflikter mellan religionen och vetenskapen och banat väg för feminismen, samt kraven på ökad jämlikhet även vad gäller etnicitet. Media har bidragit till att det politiska klimatet förändrats och vidare att miljörörelsen växt.

Förkovra dig i en tvärvetenskaplig kurs i social och vetenskaplig kritik genom historien. Fördjupa dig i pjäser, noveller, filmer och dokumentärer som har bidragit till att förändra världen – i olika riktningar. Sist, men inte minst ges du möjlighet att spela in en dokumentärfilm i Indien som kommer att visas på Kungsholmens gymnasiums första dokumentärfilmfestival!

Kursen

Du kommer att lära dig att:

 • Studera film, media och litteratur genom olika perspektiv såsom genusvetenskapligt, postkolonialt och eko-kritiskt perspektiv.
 • Förstå sambandet mellan media, samhälle och vetenskaplig utveckling.
 • Förstå olika texter och kulturer i dess historiska och samtida kontext.
 • Diskutera banbrytande dokumentärfilmer och lär dig att skapa en egen, med möjligheten att filma i Indien, i en produktion tillsammans med kurskamrater.

Kursinnehåll

Vi kommer att arbeta med olika slags texter, där vi lärare väljer somliga och ni elever väljer ytterligare texter som intresserar er. Skilda medier kommer att vara på olika språk och studeras på antigen svenska eller engelska eller om möjligt på båda språken. Vi genomför även studiebesök av skilda slag, bland annat besöker vi Stockholms Filmfestival.

Vem kan ansöka?

Kursen riktar sig till alla som studerar på det Samhälls- och Naturvetenskapliga programmet i årskurs 3 på Internationella och Svenska sektionen. Undervisningen kommer att bedrivas både på svenska och på engelska (50/50). Den som ansöker kommer i mån av plats att ges möjlighet att resa till Indien för att spela in dokumentärfilmen.

Diploma project/Gymnasiearbetet

Du kan välja mellan att skriva ett traditionellt Gymnasiearbete eller att skapa en dokumentärfilm i en produktion tillsammans med kurskamrater – med fokus på Indien, samt skriva ett kortare gymnasiearbete. Dokumentärfilmens innehåll kommer att kretsa kring sociala eller miljömässiga aspekter. Eleven finansierar delvis kostnaderna*. Eleven godtar också att filmen visas på skolans dokumentärfilmsfestival och i andra skolsammanhang.

 

Global Hälsa och Utveckling

Målet med kursen är att ge en bred och fördjupad kunskap och förståelse för faktorer bakom smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar, hälsa och kopplingen till utveckling i olika delar av världen med speciellt fokus på Afrika söder om Sahara. Kursens målsättning är också att ge ett perspektiv på utveckling utifrån genusfrågor och mänskliga rättigheter.

I kursen studerar vi komplexa frågor med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt vilket passar för såväl S/ES-elever som N/EN-elever. Undervisningen sker på engelska och svenska. Exempel på teman som tas upp i kursen är: hur man mäter global hälsa, Afrika och utveckling, sjukdomsorsaker, vatten och vattenrening, mänskliga rättigheter, sexuell hälsa och sexuellt våld i konflikter.

Globalt samarbete:
Kursen är kopplad till Kungsholmens Gymnasiums samarbete med skolor i Zambia och Rwanda. De elever som kopplar sitt gymnasiearbete till Zambia eller Rwanda har en eventuell möjlighet att delta i en studieresa.

 

Hållbar utveckling

Kursen inom hållbar utveckling ger eleverna en översikt över de tre områden som tillsammans är viktiga för en hållbar värld; samhället, miljön och ekonomin. Du arbetar med konflikterna och synergierna mellan dessa tre områden, diskuterar frågor och erbjuder lösningar.

Hur kan vi skydda vår miljö utan att stoppa ekonomiska och sociala framsteg? Hur kan vi lyfta människor från fattigdom utan att överutnyttja jordens värdefulla resurser? Kursen ger studenterna från både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga program möjlighet att träffas och arbeta med varandra och dela kunskaper från sina olika perspektiv och studieområden.

Genom en kombination av seminarier, gruppdiskussioner, fältstudier och klassrumsaktiviteter, ger kursen en varierad och proaktiv inlärningsupplevelse. Undervisningen sker från ett brett spektrum av perspektiv, som bygger på modeller och teorier från biologi, kemi, samhällsvetenskap, geografi, ekonomi och även psykologi.

Mål fyra i de globala utvecklingsmålen för år 2030 är att ge kvalitativ utbildning och främja livslångt lärande, och detta är ett mål som vi också hoppas uppnå inom denna kurs.

 

Kosmologi
Världen växer allt snabbare. Universums utvidgning startade vid big bang, men saktade av under de första årmiljarderna. Så småningom fick den mörka energin den att accelerera. Ju större och glesare universum blev, desto lättare blev det för den mörka energin att motverka gravitationen och få utvidgningen att öka farten.

Naturvetenskaplig specialisering med fördjupning inom fysik
 

Kosmologi är läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling. Du fördjupar dig i astronomiska observationer och fysikaliska teorier som lett till den bild vi har idag av världsalltet, vårt kosmos.

Du närmar dig begrepp så som rödförskjutning, universums expansion, hubblekonstanten, gravitationsteori, kosmologiska principen, kosmisk bakgrundsstrålning, materia, antimateria, galaxbildning, mörk materia, mörk energi och inflation.

Undervisningen utgår från boken Big Bang av Simon Singh som kompletteras med andra populärvetenskapliga texter, föreläsningar, forskarbesök och filmer. Du fördjupar även din kunskap med hjälp av faktatexter inom valda områden.

Undervisningen sker på både engelska och svenska. Texter som används kan också vara på både svenska och engelska. 

Ditt gymnasiearbete kan vara kopplat till kosmologin, men även mer generellt till fysik eller matematik.

 

Makt och inflytande

Under kursen kommer du att ha möjlighet att fördjupa dig i olika aspekter av makt, genom att studera olika fokusområden.

Syftet med kursen är att studera olika maktstrukturer, till exempel kring klass, kön och etnicitet på både mikro- och makronivå. Kursen berör maktförhållanden i relationer och grupper på nationell och global nivå.

Målet är att du ska få verktyg att tolka och påverka din egen livssituation och din omvärld. I kursen problematiseras begreppet makt och detta studeras ur olika perspektiv såsom politiska, sociologiska, ekonomiska, psykologiska och språkliga. I kursen finns möjlighet att inrikta ett av fokusområdena på ett tema kopplat till Guatemala, då vi har kontakt med en skola och organisationer där, samt eventuell möjlighet till en stipendiefinansierad studieresa till Guatemala.

Arbetssätt: Föreläsningar, seminarier, externa föreläsare, studiebesök, fallstudier. Ett av målen är att utforma ett eget samhällsprojekt, som också kan kopplas gymnasiearbetet.

Exempel på samhällsprojekt:

 • Volontärarbete (till exempel bedriva studiehjälp, social verksamhet, coaching).
 • Opinionsbildning (till exempel att sprida en debattartikel eller blogga).
 • Informationsarbete (till exempel via föreläsningar eller internet).

 

Marinekologi

Hav täcker cirka 70 % av jordens yta och är jordens viktigaste ekosystem. Det Globala målet 14 “Hav och marina resurser” slår fast havens betydelse för mänsklighetens överlevnad. I den här kursen ska vi särskilt studera hållbarheten i ekosystemen i Skagerrak och Östersjön.

Skagerrak utanför Bohusläns kust är Sveriges mest marina kust då dess påverkan av Atlanten är stor och salthalten är cirka 30 ‰. Skagerrak som ekosystem är drabbat av olika miljöproblem, men det är ändå ett ekosystem som är i balans på flera områden.

Östersjön däremot är ett unikt, men hotat ekosystem, med organismer som man normalt finner i sötvatten (till exempel abborre och gädda) eller i saltvatten (torsk och gråsäl). Med dess bräckta vatten (blandning mellan sött och salt vatten, cirka 2 -15‰) har såväl de flesta söt- som saltvattenorganismer svårt att anpassa sig. Detta leder till att djuren i Östersjön drabbas av fysiologisk stress som ibland kan göra att de blir mycket mindre än de skulle ha blivit om de levde i till exempel Atlanten. I och med detta är Östersjön extra känslig för påverkningar såsom övergödning och miljögifter.

Denna kurs behandlar Skagerrak och Östersjön som ekosystem och jämför dessa havsområden med andra marina miljöer såsom Medelhavet, Svarta havet, Indiska oceanen, Stilla havet samt med sötvattensmiljöer. Arbetet i kursen bygger till stor del på två flerdagarsexkursionen som ingår i kursen, där ni får möjlighet att planera, genomföra och utvärdera en fältstudie vid Skagerak- och Östersjökusten. Kursen knyter an till aktuell forskning.

Halva kursen görs under de två fältkurserna på totalt sex dagar (övernattning i stugor) och resterande del görs under schemalagd tid på skolan.

 

Molekylärbiologi

En molekylärbiolog söker svar på frågorna om hur biologin fungerar på molekylär nivå. Fältet överlappar andra områden inom biologi och kemi, särskilt genetik och biokemi. 

Livets minsta beståndsdel är cellen. Celler är i sin tur uppbyggda av ännu mindre delar, molekyler som tillexempel DNA och proteiner. I den här kursen får du lära dig mer om dessa molekyler och hur de fungerar.

Utvecklingen inom forskningen om DNA och proteiner går mycket fort. Vi fördjupar oss inom detta område, DNAs och proteiners byggnad, reglering och funktion. Vilka möjligheter finns? Vilka sjukdomstillstånd kan man/kommer man att kunna bota? Hur gör man?

Kursen Molekylärbiologi är både teoretisk och praktisk.

Bakterier är en modellorganism som kommer att användas. Vi använder också metoder som PCR, fotospektrometer och elektrofores. Något moment kommer att utföras på Vetenskapens hus.

 

 

Mänskliga rättigheter

I kursen får du lära dig om de mänskliga rättigheterna och deras historia. Likaså studerar vi de filosofiska idéer som ligger till grund för FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna.

Framväxten av det internationella samfundet, centrerat kring FN, ingår också i kursinnehållet, liksom frågan om hur (och om) FN och andra aktörer kan skydda och verka för de mänskliga rättigheterna i världen samt följderna av brott mot de mänskliga rättigheterna.

Nyckelbegreppen i kursen folkmord, internationell rätt/folkrätt samt nationell suveränitet och dessa tillämpas för att förstå verkliga konflikter och skeenden i världen.

 

Vad är en människa?

Frågan kan besvaras ur många olika perspektiv och med hjälp av flera olika vetenskapliga discipliner. Kursen har därför olika moment som på sitt sätt försöker bidra med sin syn på frågan, vilket leder till en tvärvetenskaplig process som syftar till att fördjupa och problematisera vår syn på oss själva. Under året behandlas frågor som var och hur människan har uppstått och om det finns specifikt mänskliga egenskaper. Kursen behandlar också hur människor formas på olika sätt i olika kulturer och innehåller även ett existentiellt perspektiv kring hur olika grupper uppfattat och uppfattar sin egen roll i tillvaron. Den här specialiseringskursen vänder sig till dig som går naturprogrammet eller samhällsprogrammet. Kursen avslutas med ett framåtblickande på mänsklighetens utveckling, hur kommer en människa definieras i framtiden?

 

Dela: