Intressegrupp för Zambiasamarbetet

Kungsholmens gymnasiums Zambiagrupp består av elever som är intresserade av Zambia, Afrika, utvecklingsfrågor och internationella frågor.

Gruppens arbete består bland annat i att, tillsammans med lärare, hålla kontakten med Hillcrest Technical High School, Monze Boarding High School och Chinika High School levande, att förbereda och ansvara för gästutbytena mellan skolorna samt att samla in pengar för sponsring av skolornas elever.

I Zambiagruppen finns elever från skolans olika årskurser, program och sektioner.

Besök Zambiagruppens webbplats (extern).

Hillcrest National Technical High School

Skolan ligger i Livingstone i södra Zambia, i närheten av Victoriafallen på gränsen mot Zimbabwe. Undervisningen sker i årskurserna 10, 11 och 12, vilka motsvarar den svenska gymnasieskolans årskurs 1, 2 och 3. Hillcrest är en skola med teknisk inriktning, vilket i detta fall betyder att karaktärsämnena är biologi, fysik, kemi, matematik och teknologi. 

Skolan drivs i statlig regi och man följer läroplaner från University of Cambridge. I slutet av årskurs 12 skriver eleverna nationella prov i sex ämnen. Resultaten från dessa prov utgör grund för urval för fortsatta studier på universitetsnivå. Det begränsade antalet platser på universitetet gör att konkurrensen är hård och det är av stor vikt att få högsta tänkbara betyg i slutexamen. Den teoretiska nivån på undervisningen är hög och eleverna lägger ned mycket tid på läxläsning och förberedelser för skriftliga prov.

De begränsade resurserna, det finns till exempel inget skolbibliotek, bidrar till att undervisningen oftast bedrivs på ett traditionellt sätt med föreläsningar framför svarta tavlan. Hillcrest anses vara en av landets bästa skolor, vilket gör att den har många sökande från årskurs 9. Bara de elever som har högst betyg blir antagna. Skolan är en internatskola med elever från hela landet.

Många av skolans elever lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden, vilket bland annat kan bero på att de har mist en eller båda föräldrarna. Att få ihop tillräckligt med pengar till skolavgifter, internatavgifter och andra kostnader är för dessa elever ett överskuggande problem. Det händer att elever tvingas avbryta sina studier på grund av detta.

Chinika High School

Skolan ligger i området Kanyama i Lusaka. Den grundades 1935 som grundskola (Middle Basic School) för årskurserna 1 till och med 7. 1994 blev den en Upper Basic School med årskurserna 1 till och med 9. Sedan 2007 har skolan även status som High School med elever i klasserna 5 till och med 12.

Under åren 2003 till 2007 satsade zambiska staten tillsammans med utländska bidragsgivare pengar på utbyggnad av grundskolor (Primary Education) i Zambia. Denna satsning har lett till att fler elever än tidigare genomgår grundskolan till och med årskurs 9, vilket i sin tur har lett till ett ökat behov av platser i gymnasieskolan (årskurs 10 till 12). 2008 blev 25 000 elever utan plats i High School. Regeringen har mött upp detta behov genom att göra om Primary Schools till High Schools – däribland Chinika High School. Man har även utökat antalet elever per klass i de zambiska gymnasieskolorna (High Schools) till 60. Skolan har cirka 3000 elever i årskurserna 5 till och med 12 och 70 lärare.

Chinika High School är en skola med motiverade och ambitiösa lärare och elever, men man brottas med problem som har att göra med bristen på resurser för undervisning. Många av eleverna bor i Kanyama, som är ett fattigt område – en kåkstad. Många av eleverna är föräldralösa, ofta som en konsekvens av aidsepidemin i Zambia, och försörjs av släktingar eller har föräldrar med mycket liten eller ingen inkomst. På grund av detta kommer inte skolavgifter in till skolan i den utsträckning som behövs och flera elever tvingas avbryta sina studier på grund av obetalda avgifter. Skolan lever inte heller helt upp till de krav som kan ställas på en väl fungerande skola. Det saknas lärare inom den naturvetenskapliga sektorn. Många lektioner sker därför utan närvaro av en lärare. Trots lärarbristen och trots att nyutexaminerade lärare går arbetslösa i Zambia, kan man inte anställa fler eftersom pengar saknas för lärarlöner. Det saknas ett bibliotek. Samlingssal saknas också, men är under uppbyggnad. Liksom i de flesta skolor i fattiga länder är det dessutom brist på läromedel, hjälpmedel och förbrukningsmaterial som papper och pennor. På skolan finns en enda dator. Internetanslutning saknas. På en skylt på Chinika High School står det: Education is the Key to Development.

Monze Boarding High School

Skolan ligger i Monze som är en liten stad mellan Lusaka och Livingstone i södra Zambia. Skolan har både internatelever och dagelever från Monze med omnejd. De flesta elever är pojkar, men tack vare att ett elevhem för flickor har byggts under senare år, har även flickor möjlighet att vara inackorderade på skolan.

Monze präglas, liksom Chinika och Hillcrest, av ambitiösa lärare och studiemotiverade elever som vet att goda resultat öppnar möjligheter till vidare studier, yrkesliv och självförsörjning. Liksom de andra skolorna brottas man även med problem som har att göra med finansiering för underhåll av lokaler samt inköp av läromedel och undervisningsmaterial.

Dela:
Kategorier: